Közgyűlés Meghívó

ELŐADÁS

2015. június 24. (szerda) 17 óra
SZENT LÁSZLÓ ALAKJA, MAGYARORSZÁG
LELKI- SZELLEMI ÁLLAPOTA
SZENT LÁSZLÓ URALOMRA JUTÁSAKOR
előadó: dr. Török József teológus, egyháztörténész
Helyszín: a Mátyás templom I. em. plébániaterme
(I., Országház u. 14.)

MEGHÍVÓ

A Lánchíd Kör 2015. június 24-én (szerdán) 16.30 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Mátyás-templom I. emeleti plébániatermében (Budapest I., Országház u. 14.), melyre Önt ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az egyesület alapító okiratának módosítása, szavazás
4. Hozzászólások

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2015. június 24-én 16.50 órakor tartjuk ugyanezen a helyszínen. Ekkor a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Számítunk tagjaink szíves megjelenésére.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a közhasznú minősítés megszerzése érdekében az alapszabály módosítása szükséges, ezért hívjuk össze a rendkívüli közgyűlést.

Kérjük azon tagtársainkat, akik még nem fizették be tagdíjukat (vagy korábbról elmaradásuk van), rendezzék tartozásukat (felnőtt: 1.800 Ft, nyugdíjas:1500.- Ft, ifjúsági: 1000.- Ft).

Budapest, 2015. június 8.

Üdvözlettel:

Gergely Attila sk.
elnök

Beszámoló a Lánchíd Kör 2014. évi szakmai munkájáról

Január 26-án Julianus ünnepségünkön, a Hilton Szálló Anjou termében A Selyemút című előadásában dr. Rabb Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára ismertette az útvonalat, melyen a selyem Európába érkezett. A vetített képes előadáson megismerkedhettünk a selyemhernyó-tenyésztés folyamatával is. A rendezvény zárásaként Julianus barát szobránál koszorút helyeztünk el. A programot követően beszélgetésre és kávézásra invitáltuk tagjainkat a Litea Könyvesházba.
Január 27-én Dr. Zeőke Pálra, a Lánchíd Kör alapító elnökére emlékeztünk 100. születésnapján a Batthyány téri Szent Anna templomban tartott szentmisén és az altemplomban található nyughelyénél. Ez utóbbi helyszínen Kékesi Márton tagunk emlékezett nagybátyjára.

Március 28-án filmvetítést rendeztünk Szoborsorsok a Kárpát-medencében címmel, amelyben Felvidék és Kárpátalja jelentős magyar szobrainak történetéről és jelenlegi állapotáról kaphattunk tudósítást. A film a Duna Televízió megrendelésére készült, szerkesztője és rendezője Csallóközi Zoltán. Az előadást követően tartottuk meg az egyesület tisztújító közgyűlését, ahol a jelenlegi tisztségviselők újabb négy évre kaptak megbízást. A rendezvény helyszíne a Budai Vigadó ( I., Corvin tér 8.) volt.

Április 5-én a felújított Várkert Bazárt idegenvezető kísértében tekintették meg tagjaink, majd megnézhették Ybl Miklós építész munkásságát bemutató kiállítást.

Április 24-én a Litea Könyvszalonban Védőszentjük Szent György: a cserkészmozgalom történetét ismertette Böröczky Csongor, a Magyar Cserkészszövetség külügyi bizottságának tagja. A rendezvényen vendégünk volt a Zürichben élő Teleki Natasa, a Nemzetközi Cserkészszövetség vezetője, aki megismertette a hallgatósággal a cserkészet identitás megőrző szerepét. Az előadást megelőzően virágot helyeztünk el a Schulek-lépcsőnél található Szent György szobornál.

Május 28-án a Budai Vigadóban születésének centenáriumán Dr. Zeőke Pál tiszteletére rendezett esten barátai, kollégái és rokonai emlékeztek egykori elnökünkre és életútjára. Az ünnepi köszöntőt dr. Túri-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a Parlament korelnöke tartotta. Megemlékező beszédet mondtak: Csallóközi Zoltán, Kékesi Márton, dr. Matits Ferenc és Papp György. Zeőke Pál életéről lánya, Zeőke Eszter és unokája, Gábor Bence által készített kisfilmet mutattunk be. A megjelenteket Gergely Attila elnök és Zeőke Eszter köszöntötte. A rendezvényen közreműködött Dóczy Péter színművész és Faragó Laura előadóművész. Az estet fogadás zárta.

Eötvös József születésének évfordulóján, szeptember 12-én a Budavári Általános Iskola – a hagyományokhoz híven – megrendezte Eötvös Józsefre emlékező ünnepségét. Egyesületünk képviseletében Parizán Ildikó vett részt a rendezvényen, és helyezte el koszorúnkat szülőházon, az Úri u. 19. alatt található emléktáblánál.

Október 2-án A Hungaria Nova megrajzolójával, Mikoviny Sámuel alakjával ismerkedtünk meg Fejér László mérnök, címzetes főiskolai docens előadásában. A rendezvényt a Budai Vigadóban tartottuk meg.

Október 18-án Várpalotára és Veszprémbe szerveztünk kirándulást a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Márton Áron Kollégiumban lakó határon túli magyar diákok részvételével. A csoport látogatást tett a várpalotai Trianon Múzeumban, ahol a gimnazisták a határon túli diákokat a trianoni döntés családjukra gyakorolt hatásáról kérdezték, és hallgatták meg személyes elbeszéléseiket, majd megvitatták a hallottakat.
A diákok Veszprémben az I. világháború emlékművénél koszorút helyeztek el, és megtekintették a veszprémi és a várpalotai várat.
A kiránduláson 25 fő középiskolai diák és 10 fő egyetemista és főiskolai hallgató vett részt, k szervezője és vezetője Parizán Ildikó vezetőségi tag és Gergely Attila elnök volt. Devich Dénes, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium történelem tanára kísérte el és készítette fel tanulóit a történelmi túrára.

Október 30-án az I. világháború kitörésének körülményeiről és első hősi halottjáról tartott előadást dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész, a HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója. Az I. világháború kitörésének centenáriumára emlékező rendezvényünket a Budai Vigadóban tartottuk.

November 14-én a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium dísztermében az iskola diákjainak és a kör tagjainak szervezett előadáson Kerényi Lajos piarista atya volt a meghívott vendég. Kerényi atya Minden sötétség felett világosság fénylik címet adta előadásának, amelyben a fiatalokat érintő kérdésekről – szerelem, szeretet, bizalom, hűség – beszélt a nagyszámú hallgatóság előtt.

December 11-én a Litea Könyvszalonban rendezett adventi délutánunkon hagyományainkhoz híven a Budavári Általános Iskola tanulói adtak műsort felkészítő tanáruk, Nagy Ildikó vezetésével. A rendezvényen Szalóczy Pál rádiós bemondó mesét mondott a hallgatóságnak. A megjelenteket vendégül láttuk egy kakaós-kalácsos uzsonnára, valamint szerény ajándékkal köszöntöttük a jelenlevőket (könyv, tea).

2015. január 3-án tartottuk Julianus megemlékezésünket a Hilton Szálló Anjou termében. Az idei meghívott előadónk, dr. Puskely Mária szerzetes nővér Spirituális erővonalak a XIII. században Magyarországon című előadásában ismertette az Árpádházi királyok idején zajlott trónharcokat, a domonkos szerzetesek az őshaza felkutatására indított útjainak eredményeit, és a tatárjárás idején a domonkos, a ferences, a klarissza és a pálos szerzetesek vértanúságát, amelynek morális hatása volt az ország talpra állásában. Az előadás után Julianus barát szobránál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és helyezte el az Önkormányzat koszorúját. A Kör nevében Gergely Attila elnök koszorúzott. A program zárásaként a Litea Könyvesházba teára-kávéra hívtuk meg tagjainkat és az érdeklődőket.

A nemzeti ünnepeken – március 15-én és október 23-án – Gergely Attila elnök és Parizán Ildikó vezetőségi tag, Dr. Vejtey Lászlóné és Kékesi Márton vezetőségi tagok a Kör képviseletében részt vettek a Budavári Önkormányzat ünnepi megemlékezésein és koszorút helyeztek el az emlékhelyeken. Tagjaink rendszeresen jelen voltak az Önkormányzat ünnepi rendezvényein (Budavárért Emlékérem, díszpolgári cím átadása, ünnepség Márai Sándor szobránál stb.), a Márai Szalon estjein, valamint a Várnegyed Galéria kiállítás-megnyitóin.

Az elmúlt évben több tagtársunk távozott közülünk: Fákó István, Kazány Tivadarné, Orosz György, Dr. Sibalszky Zoltán és dr. Zeőke Pálné.
Fákó István közel két évtizeden át tagtársunk és a legutóbbi időkig előadásaink rendszeres látogatója volt, 61 évesen váratlanul távozott. Kazány Tivadarné szintén közel két évtizeden át tagunk volt, korábbi kirándulásaink résztvevője, bár tíz éve rendezvényeinken nem tudott jelen lenni, de mindvégig lelkes támogatónk maradt. Orosz György 2009-ben lépett be körünkbe, és aktívan segítette munkánkat. Legutóbb, október 2-i előadásunk zárását tartotta meg, 70 évesen váratlanul hunyt el. Dr. Sibalszky Zoltán a kezdetektől, a 80-as évek közepe óta előadónk, tagtársunk volt. Több előadást tartott körünk hallgatóságának, A kis-ázsiai bibliai emlékhelyek c. előadása a Lánchíd Köri Füzetek 1. kötetében jelent meg. Alapító elnökünk barátja és hűséges túratársa volt, 88 évet élt. Dr. Zeőke Pálné tiszteletbeli tagunk, alapító elnökünk felesége, a legutóbbi időben is figyelemmel kísérte tevékenységünket, és többször látogatta rendezvényeinket. Dr. Mojzes Imre korábbi elnökünknek is tisztelője volt. Emléküket megőrizzük!

Köszönjük Mészáros Ilonának, Stroud-Nagy Hildegardenak és Ian Stroudnak az év folyamán a programok szervezésében végzett munkáját, Parizán Ildikónak és Gergely Attilának a veszprémi-várpalotai kirándulás és az élő történelemóra megszervezését. Dr. Vejtey Lászlónénak és Mécs Etelkának a tagdíj beszedésében, Mécs Etelkának, Virágh Dénesnének és Sasadi Zsoltnak a tagok értesítésében és a beszerzésekben nyújtott segítségét. Külön köszönet illeti Virágh Dénesné, Bruder Károlyné, dr. Bruder György és Törőcsik Emília önzetlen segítőkészségét.

A Kör programjainak megrendezését a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és
Sport Bizottsága, valamint a Hilton Szálló támogatta. Külön köszönet illeti Mészáros Ilonát, aki nagyvonalú adománnyal segítette körünket, hogy havi előadásainkat rendszeresen meg tudjuk tartani. Köszönet illeti Csallóközi Zoltánt, a kör alapító tagját, korábbi titkárát és Gergely Attila elnököt a dr. Zeőke Pálra emlékező rendezvény támogatásáért.

Budapest, 2015. február

Gergely Attila sk.
elnök

Praimajer Mária
alelnök

MEGHÍVÓ

A Lánchíd Kör 2015. április 9-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest I., Corvin tér 8.) fsz-i, Muharay-termében, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az egyesület alapító okiratának módosítása, szavazás
4. Hozzászólások

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2015. április 9-én 16.50 órakor tartjuk ugyanezen a helyszínen. Ekkor a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Számítunk tagjaink szíves megjelenésére.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a közhasznú minősítés megszerzése érdekében az alapszabály módosítása szükséges, ezért hívjuk össze a rendkívüli közgyűlést.
Kérjük azon tagtársainkat, akik még nem fizették be tagdíjukat (vagy korábbról elmaradásuk van), rendezzék tartozásukat (felnőtt: 1.800 Ft, nyugdíjas:1500.- Ft, ifjúsági: 1000.- Ft).

Budapest, 2015. március 24.

Üdvözlettel:

Gergely Attila sk.
elnök

Praimajer Mária
alelnök

Előadások

2015. április 9-től június 30-ig

április 9. (csütörtök) 16.30 óra KÖZGYŰLÉS
17 óra
ANGLIA ÉS SKÓCIA
Kenyeres Oszkár, a Hazajárók sorozat szerkesztőjének úti beszámolója
Helyszín: Budai Vigadó ( I. , Corvin tér 8.)

április 17. (péntek) 17 óra
SZÉCHÉNYIEK A NAGYVILÁGBAN –
DALOK ÉS TÁNCOK SZERZŐJE
GRÓF SZÉCHÉNYI IMRE
Bevezetőt tart: Széchényi Kálmán
Gróf Széchenyi Imre szerzeményeit előadja
Kassai István és Lázár György zongoraművész
Énekel: Miksch Adrienne,
Zongorán kísér: Virág Emese
Fővédnök: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Helyszín: Budavári Önkormányzat aula
( I. , Kapisztrán tér 1.)
Együttműködő partnerek: Széchényi család,
Budavári Önkormányzat, Litea Könyvesház

június 24. (szerda) 17 óra
SZENT LÁSZLÓ ALAKJA, MAGYARORSZÁG
LELKI- SZELLEMI ÁLLAPOTA
SZENT LÁSZLÓ URALOMRA JUTÁSAKOR
előadó: dr. Török József teológus
Helyszín: a Mátyás templom I. em. plébániaterme (I., Országház u. 14.)

MEGHÍVÓ

A Lánchíd Kör 2015. február 26-án (csütörtökön) 17.45 órakor tartja tisztújító közgyűlését a Nemzeti Művelődési Intézet (Budapest I., Corvin tér 8.) fsz-i termében, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az egyesület 2014. évi tevékenységéről az írásos szakmai és pénzügyi (közhasznúsági) beszámoló kiegészítése
4. A közhasznúsági és ellenőrző bizottsági beszámolók megvitatása
5. Szavazás, a beszámolók elfogadása
6. Javaslat új tisztségviselő választására (üv.titkár), szavazás
7. A 2015. évi tervek ismertetése
8. Hozzászólások

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2015. február 26-án 18.15 órakor tartjuk ugyanezen a helyszínen. Ekkor a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Számítunk tagjaink szíves megjelenésére.

Kérjük azon tagtársainkat, akik még nem fizették be tagdíjukat (vagy korábbról elmaradásuk van), rendezzék tartozásukat (felnőtt: 1.800 Ft, nyugdíjas:1500.- Ft, ifjúsági: 1000.- Ft).

Budapest, 2015. február 14.

Üdvözlettel:

Dr. Gergely Attila sk.
elnök

Praimajer Mária
alelnök

Lánchíd Kör előadása

    2015. február 26. (csütörtök) 17 órakor
    Egy eurázsiai karavánút: a prém nagy útja
    előadó: Dr. Vass Előd történész, levéltáros
    18 órakor: Beszámoló közgyűlés
    helyszín: Budai Vigadó, I. Corvin tér 8. fsz.

MEGHÍVÓ

BudaiVárDR. ZEŐKE PÁL (1914-2000)

100 ÉV

 

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

A LÁNCHÍD KÖR ALAPÍTÓ ELNÖKE

SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN

RENDEZENDŐ ÜNNEPI RENDEZVÉNYRE

2014. MÁJUS 28-ÁN (SZERDÁN) 18 ÓRAKOR

A BUDAI VIGADÓ FÖLDSZINTI STÚDIÓTERMÉBE

( I., CORVIN TÉR 8. )

KÖSZÖNTŐT MOND:

GERGELY ATTILA,

A LÁNCHÍD KÖR ELNÖKE

AZ ÉLETUTAT MÉLTATJA:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

 

SZEMÉLYES EMLÉKEZÉST TART:

CSALLÓKÖZI ZOLTÁN, KÉKESI MÁRTON,

DR. MATITS FERENC, PAPP GYÖRGY

KÖZREMŰKÖDIK:

FARAGÓ LAURA

ÉNEKES,

DÓCZY PÉTER

SZÍNMŰVÉSZ

FILMVETÍTÉS

ÉLETKÉPEK – KISFILM DR. ZEŐKE PÁLRÓL

(KÉSZÍTETTE: ZEŐKE ESZTER, GÁBOR BENCE)

A RENDEZVÉNNYEL A 2014. MÁJUS 10-ÉN 85 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT DR. ZEŐKE PÁLNÉRA IS EMLÉKZÜNK.

TÁMOGATÓK:

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA,

A ZEŐKE CSALÁD, BARÁTOK,

A LÁNCHÍD KÖR

Programok

MEGHÍVÓ

A Lánchíd Kör egyesület tisztelettel meghívja Önt

2014. január 25-én (szombaton) 10.30 órakor
tartandó

JULIANUS-MEGEMKLÉKEZÉSÉRE

Program:
A Selyemút címmel előadást tart
dr. Rabb Péter
építészmérnök, egyetemi adjunktus,
Budapesti Műszaki Egyetem tanára

Helyszíne:
Budavár, Hilton Szálló

Az előadást követően az egykori dominikánus templom
maradványainál koszorút helyezünk el a szobornál.

A rendezvény támogatói:
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága,
Hilton Szálló
Az egyesület működését a NEA Közösségi környezet kollégiuma támogatja.
NS0-504
PEGACLSA_6.2V2

Tisztelettel meghívjuk

dr. Zeőke Pál,
a Lánchíd Kör alapító elnöke
születésének centenáriumán

2014. január 26-án (vasárnap) 11 órakor

a Szent Anna templomban (I., Battyhány tér)
tartandó szentmisére és megemlékezésre